logotype

KONTAKT i STATUT

UWAGA !!!!

Nastąpiła zmiana konta bankowego Stowarzyszenia

PKO BP

29 1020 3352 0000 1902 0319 1004

      Jest to nowy numer konta bankowego, na który można wpłacać dobrowolne składki członkowskie, darowizny i wszystkie wpłaty z innych tytułów, związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zarząd Stowarzyszenia nie ma w obecnej kadencji stałego terminu spotkań.

Ostatnio spotykamy się w Szkole raz w miesiącu w sali nr 22 na parterze.

 

Adres poczty elektronicznej do korespondencji ze Stowarzyszeniem

stowarzyszenie3lo.lodz@gmail.com

 

 

Władze Stowarzyszenia ( od 12.10.2023 )

 

Zarząd

Imię i nazwisko

Rok matury

Stanowisko

adres e-mail

Bogdan Zientarski

1964

prezes

bogdan.zientarski@gmail.com

Elżbieta Mielicka

1979 

I wiceprezes

elamagmie@wp.pl

Tadeusz Bienias

1974

II wiceprezes

tadeusz.bienias1955@gmail.com

Janusz Dąbrowski

1965

sekretarz

janusz.dabrowski@onet.pl

Bożena Karczewska

1968

z-ca sekretarza

b.karczewska@onet.pl

Beata Świderska

1993

skarbniczka

betinadospial@o2.pl

Maria Bryszewska

1968

z-ca skarbniczki

maria.bryszewska@biol.uni.lodz.pl

Mirosław Kula

1976

członek zarządu

mirekkula@wp.pl

Stefan Jackowski

1968

członek zarządu

stefan.jackowski@uw.edu.pl

 

 

Komisja Rewizyjna

Violetta Szymałkowska

1964

przewodnicząca

vioszy4446@gmail.com

Ewa Piróg

1971

członkini

ewapirog@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

Stowarzyszenia Wychowanków
b. Miejskiego Gimnazjum Męskiego im. Józefa Piłsudskiego
i III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi
 (wersja uchwalona w dniu 07.10.2023r. i od tej daty obowiązująca)

 

 

 

Rozdział I.

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia

 

            Art. 1.   Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi:

„Stowarzyszenie Wychowanków b. Miejskiego Gimnazjum Męskiego im. Józefa Piłsudskiego i III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi”.

Nazwę tę zastępuje w dalszej części Statutu określenie: „Stowarzyszenie”.

Nazwa skrócona: Stowarzyszenie Wychowanków III LO w Łodzi.

 

            Art. 2.  Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

            Art. 3.  Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

                        Lokal Stowarzyszenia znajduje się w Łodzi, przy ul. H. Sienkiewicza 46

            Art. 4.   Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci.

            Art. 5.  Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, działa na mocy

                       ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" i z tego tytułu posiada osobowość prawną.  

 

            Art. 6.  

      1.  Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o    podobnym profilu działania.

      2. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych nie może naruszać zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.

 


Rozdział II.

       Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji:

            Art. 7.   Celem Stowarzyszenia jest realizacja idei:

1.      Podtrzymywania więzi byłych uczniów ze Szkołą, wynikającą ze wspólnych lat w Niej spędzonych.

2.      Dumy z osiągnięć Szkoły i Jej tradycji.

3.      Upowszechniania wiedzy o Szkole, Jej dokonaniach i dokonaniach wychowanków,

  a także:

4.      niesienia, w miarę posiadanych środków, pomocy materialnej Szkole i członkom      Stowarzyszenia;

5.      podtrzymywania i popularyzowania tradycji Szkoły, a także popierania aspiracji do stałego podnoszenia Jej znaczenia.

 

            Art. 8.   Do zrealizowania swych celów Stowarzyszenie zdąża przez:

                         1.      pośredniczenie w podtrzymywaniu kontaktów między   wychowankami;

                         2.      organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu zebrań towarzyskich, wycieczek, zajęć i imprez kulturalnych, sportowych, oświatowych i innych;

    3.    stałą współpracę z władzami Szkoły 

    4.    opiekę nad niezamożnymi, uzdolnionymi i osiągającymi wyróżniające wyniki w nauce, uczniami Szkoły;

                          5.      fundowanie stypendiów i nagród dla uczniów Szkoły;

                          6.      utrzymywanie kontaktów z podobnymi Stowarzyszeniami w Łodzi i w kraju;

                          7.      gromadzenie niezbędnych środków materialnych;

                          8.      uczestnictwo członków Zarządu Stowarzyszenia w uroczystościach szkolnych.

            Art. 9.   Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, kierując się 

                       zasadą kolegialności.    


Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

         Art. 10.  Członkostwo Stowarzyszenia jest dobrowolne.

         Art. 11.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

                                                          1. zwyczajnych

                                                          2. honorowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         Art. 12.  Członkami  zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być wychowankowie: 

                              1.      b. Miejskiego Gimnazjum Męskiego im. J. Piłsudskiego w Łodzi;

                              2.      b. Miejskiego Gimnazjum i Liceum Męskiego im. J. Piłsudskiego w Łodzi;

                              3.      b. I Miejskiego Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w Łodzi;

                              4.      b. XXI Państwowego Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w Łodzi;

                              5.      b. III Szkoły TPD im. T. Kościuszki w Łodzi;

                              6.      III Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łodzi.

            Art. 13.  Członkowie honorowi: 

1.      Członków honorowych mianuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu  spośród tych   osób, które położyły szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub Szkoły.

2.      Prawa i obowiązki członków honorowych Stowarzyszenia są takie same jak członków zwyczajnych.

            Art. 14.  Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 1.        uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia  oraz zabierania głosu we wszystkich omawianych sprawach,

 2.        czynnego  wyboru władz Stowarzyszenia,

 3.        zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia; wnioski na porządek dzienny obrad Walnego Zebrania powinny być składane na piśmie przynajmniej na jeden tydzień przed terminem Walnego Zebrania,

 4.       do noszenia odznaki Stowarzyszenia.

            Art. 15.  Wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1.      opłacania składek członkowskich zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania,

 2.      brania czynnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia,

 3.     uczęszczania na zebrania zwoływane przez władze Stowarzyszenia,

 4.     popierania poczynań Stowarzyszenia zmierzających do realizacji jego celów statutowych.

            Art. 16.  Utrata praw członkowskich Stowarzyszenia następuje przez:

 1.      złożenie oświadczenia woli o dobrowolnym wystąpieniu,

 2.      uchwałę Zarządu wykluczającą ze Stowarzyszenia.

  Wykluczony ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania;

 3.     uchwałę Walnego Zebrania.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

            Art. 17.   Władzami Stowarzyszenia są:

 1.      Walne Zebranie

 2.      Zarząd

 3.      Komisja Rewizyjna

            Art. 18.  Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią funkcje społecznie i bez wynagrodzenia.

 

                                                                WALNE ZEBRANIE

            Art. 19.

1.      Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.

2.      Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu przysługuje wszystkim członkom Stowarzyszenia.

            Art. 20.  Walne Zebranie może być :

1.      zwyczajne;

2.      nadzwyczajne.

            Art.. 21.   Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz na pięć lat celem złożenia sprawozdania z działalności, uzyskania absolutorium i wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

            Art. 22.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

1.      z inicjatywy własnej,

2.      na pisemne żądanie zwykłej większości członków Komisji Rewizyjnej.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winno zawierać określenie sprawy, dla której Walne Zebranie ma być zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia tego żądania na piśmie.

            Art. 23.  Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia przez zawiadomienie członków Stowarzyszenia o:

                              1.      terminie zebrania,

                              2.      miejscu obrad,

                              3.      porządku dziennym.

Zawiadomienie, w postaci informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia, musi być

umieszczone co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

            Art. 24.   Przewodniczący Walnego Zebrania

         1.     Walnemu Zebraniu przewodniczy członek Stowarzyszenia wybrany przez uczestników

                w  głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

        2.      Przewodniczącym Walnego Zebrania może być członek Zarządu Stowarzyszenia.

            Art. 25.  Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

                              1.      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

                              2.      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

                              3.      odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

                              4.      wybór  członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

                              5.      uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

                              6.      ustalanie zasad działalności finansowej Stowarzyszenia;

                              7.      mianowanie na wniosek Zarządu członków honorowych Stowarzyszenia;

                              8.      rozstrzyganie odwołań członków Stowarzyszenia od postanowień Zarządu

           i Komisji Rewizyjnej;

                              9.      podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do krajowych lub 

                               międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania;

                          10.      uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;

                          11.      uchwalanie wysokości składek członkowskich;

                          12.      podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną;

                          13.      podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

                          14.      rozstrzyganie innych spraw, jakie wyłonią się na Walnym Zebraniu.

            Art. 26.  Uchwały i protokół

        1.     Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od podjętej w tej kwestii uchwały, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.

       2.     Z Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący  i protokólant Zebrania.

 

ZARZĄD

            Art. 27.   Postanowienia ogólne

 1. Zarząd, będąc organem kierowniczym i wykonawczym Stowarzyszenia, sprawuje władzę w okresie między Walnymi Zebraniami.
 2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 5 lat. W wyjątkowych przypadkach może być przedłużona bądź skrócona – zmiana ta wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku wprowadzenia zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu wyjątkowego działalność Stowarzyszenia ulega zawieszeniu do dnia odwołania tych stanów.

Jeżeli kadencja władz Stowarzyszenia upływa w okresie obowiązywania tych stanów podlega ona przedłużeniu do czasu zwołania Walnego Zjazdu i wyboru władz Stowarzyszenia na nową kadencję.

 1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

            Art. 28.   Skład Zarządu

 1. Zarząd w liczbie minimum ośmiu osób jest wybierany przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd, na pierwszym posiedzeniu  po Walnym Zebraniu, wybiera spośród siebie Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i jego Zastępcę, Skarbnika i jego Zastępcę.
 3. Członkowie Zarządu rozdzielają funkcje między siebie zwykłą większością głosów.
 4. W razie potrzeby Zarząd ma prawo dokooptowywania dalszych członków Zarządu na stałe lub na okres potrzebny do wykonania powierzonego zadania.

            Art. 29.   Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania i uchwał podejmowanych w trakcie trwania   kadencji;                         
 3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia związaną z realizacją jego celów;
 4. podejmowanie uchwał w sprawach związanych ze zwoływaniem Walnych  Zebrań w tym ordynacji wyborczej;
 5. przygotowanie wniosków na Walne Zebranie;
 6. sporządzanie sprawozdań z pracy Zarządu na Walne Zebranie;
 7. sporządzanie projektów uchwał oraz sprawozdań finansowych;
 8. rozporządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem;
 9. załatwianie wszelkich spraw wynikających ze Statutu Stowarzyszenia w trakcie jego działalności.                                            

            Art. 30.   Wszelkie zobowiązania finansowe Stowarzyszenia podpisuje Prezes i  Skarbnik lub w wyjątkowych przypadkach, wyszczególnionych w pkt 4 art. 32 niniejszego Statutu, Wiceprezes i z-ca Skarbnika.      

            Art. 31.  Uchwały Zarządu

 1. Prawomocne są uchwały Zarządu podjęte w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu pod przewodnictwem Prezesa, lub jednego z Wiceprezesów.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, zaś w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
 3. Z obrad Zarządu, podczas których podjęto uchwały, spisuje się protokół.
 4. Jeżeli członkowie Zarządu Stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w firmie dokumentowej podejmowanie uchwał, poza posiedzeniami władz Stowarzyszenia, może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

            Art. 32.   Zmiany w składzie Zarządu

 1. W razie ustąpienia członka Zarządu, Zarząd ma prawo dokooptować do swego grona następcę.
 2. Uchwały o dokooptowaniu nowych członków Zarządu zapadają większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
 3. Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie.
 4. W razie ustąpienia bądź śmierci funkcyjnego członka Zarządu, obowiązki jego obejmuje: w przypadku Prezesa – jeden z Wiceprezesów, w przypadku Skarbnika i Sekretarza – ich zastępcy, aż do czasu najbliższego Walnego Zebrania i wyboru nowych władz. Przejęcie obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zarządu, ale nie wymaga dokonania zmiany w KRS.
 5. Uchwałę o przejęciu obowiązków Prezesa, Skarbnika i Sekretarza podejmuje Zarząd większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu a przejmujący obowiązki dodaje przed swoją funkcją skrót p.o. (pełniący obowiązki).

            Art. 33.   W celu koordynacji współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a władzami  Szkoły w zebraniach Zarządu   Stowarzyszenia może brać udział delegacja Rady Pedagogicznej Szkoły z głosem doradczym.

            Art. 34.   Zarząd przedkłada corocznie Komisji Rewizyjnej  a raz na pięć lat na Walnym Zebraniu, do zatwierdzenia sprawozdanie z działalności statutowej oraz sprawozdanie finansowe.

 

KOMISJA REWIZYJNA

            Art. 35.   Skład Komisji

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z nie więcej niż trzech osób wybranych przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia na okres kadencji Zarządu.
 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie spośród siebie.

 

            Art. 36.   Zadania Komisji Rewizyjnej

 1. Komisja Rewizyjna czuwa nad całokształtem działalności Zarządu zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
 4. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

           

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

            Art. 37.   Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości oraz funduszy.

                          Fundusze Stowarzyszenia gromadzone na kontach bankowych tworzą:

 1. dobrowolne składki członkowskie,
 2. zapisy, spadki, darowizny, dotacje, ofiarność publiczna,
 3. dochody z działalności statutowej, np. z imprez, zjazdów wychowanków , itp.,
 4. dochody z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.

            Art. 38.   Działalność gospodarcza

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Dochód z działalności gospodarczej może być użytkowany  na pokrycie kosztów działalności Stowarzyszenia, w tym kosztów samej działalności gospodarczej.

            Art. 39.   Gospodarka finansowa i majątkowa 

 1. Gospodarka finansowa i majątkowa należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wydatki i zobowiązania finansowe wymagają uchwały Zarządu.
 3. Sposób podpisywania zobowiązań finansowych Stowarzyszenia reguluje art. 30 niniejszego Statutu.
 4. Rok obrachunkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

 

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

            Art. 40.   Postanowienia ogólne

 1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością dwóch trzecich osób obecnych przy głosowaniu w pierwszym terminie, lub bez względu na liczbę obecnych zwykłą większością głosów w drugim terminie.
 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje decyzję o sposobie przeprowadzenia likwidacji i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.