logotype

Historia budynku naszej szkoły

Historia  budynku  naszej szkoły

1891-2016

 

 

 

 

 

Nowy etap kariery miasta i początek jego szybkiego rozwoju związany był ściśle z wprowadzeniem w przemyśle włókienniczym maszyny parowej co nastąpiło w 1839r w fabryce Meyera.

Masowy napływ taniej siły roboczej po uwłaszczeniu chłopów spowodował żywiołowy i niekontrolowany rozwój tak samego miasta jak i jego przedmieść. Równolegle do zwiększającej się ilości fabryk wzrastała ilość budowanych domów, okazałych kamienic, rezydencji i gmachów publicznych. Obok kolonistów niemieckich żyli tu Polacy, Żydzi i Rosjanie.

Łódź stała się miastem kontrastów. Obok bogactwa istniała bieda a luksusowe kamienice sąsiadowały ze slumsami.

 Pomimo tego brak kanalizacji, wodociągów, utwardzonych dróg i innych zdobyczy cywilizacyjnych powodowały iż miasto było zepchnięte na margines wielkich miast europejskich. Tam gdzie w grę wchodziły szybko robione fortuny nikt nie myślał o podstawach bytu i udogodnieniach cywilizacyjnych. Wszystkim rządził pieniądz i jemu było wszystko podporządkowane. Choć trzeba przyznać, że to właśnie bogatym fabrykantom , rodzinom Schejblerów, Grohmanów, Geyerów, Poznańskich, Hejnzlów, Bidermanów oraz innym miasto zawdzięcza powstanie wielu instytucji finansowych, szkół, szpitali, ochronek, Kasy Chorych a także teatrów i świątyń.

          W 1866 roku zostało uruchomione stałe połączenie kolejowe z Warszawą  a w 1869 roku wybudowano i otworzono gazownię miejską. Ówczesne władze carskie w 1879r , w związku ze szybko rozwijającym się przemysłem włókienniczym w Łodzi, zdecydowały o powołaniu do życia 2 gimnazjów – żeńskiego męskiego, aby kształcić w nich przyszłe kadry dla miasta i przemysłu.

         Dzisiejszy budynek szkoły powstał z funduszy i inicjatywy łódzkiego potentata włókienniczego Scheiblera, według projektu architekta Hilarego Majewskiego. 

          H. Majewski urodził się 15 maja 1838r. w Radomiu. Był absolwentem Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. W 1872r. objął  stanowisko miejskiego architekta w Łodzi i pozostawał na nim do swojej śmierci, tj. do 21 lipca 1892r. Majewski był bardzo aktywny zawodowo - nie bez przyczyny uważa się go za najsłynniejszego architekta i budowniczego miasta. Jako architekt miejski podpisał 546 projektów budowli w Łodzi. Projektował wille, domy, pałace fabrykanckie i kamienice czynszowe, nadzorował budowy budynków mieszkalnych, fabryk, mostów czy dróg. Oto niektóre, istniejące do dziś budynki wg jego projektu:

 Pałac Poznańskiego

 Fabryka Meyera-obecnie Grand Hotel

Karol Scheibler  przeznaczył 10 tys. rubli dla szkoły na stypendia dla 5 uczniów oraz 100 tys. rubli (niektóre źródła podają 60 tys.)na budowę gmachu, w którym miała powstać politechnika. Ówczesne władze rosyjskie nie wyraziły zgody na jej powstanie i udzieliły zezwolenia na organizację w tym budynku gimnazjum męskiego (żeńskie gimnazjum powstało na Nowym Rynku (obecnie Plac Wolności). Teren na budowę gimnazjum męskiego przydzielił ze swoich zasobów Zarząd Miejski. Budowa gmachu rozpoczęła się przy ulicy Dzikiej 44 –obecnie 46 (później Mikołajewskiej, teraz Sienkiewicza) w 1881r. Z powodu niemożliwości realizacji ustalonej przez Magistrat Łodzi  rocznej zbiórki  25 tys. rubli od  mieszkańców -budowę wstrzymano i dopiero w 1988r wznowiono prace, które zakończyły się w 1891r. Od razu powstało tu rosyjskie gimnazjum męskie z wykładowym językiem rosyjskim, które otrzymało oficjalną nazwę:

Лодзинское Александровское
4-х классное городске училище”

 na cześć cara Aleksandra II zamordowanego w zamachu bombowym przez Polaka Ignacego Hryniewieckiego – członka organizacji „Narodna Wola” w St. Petersburgu 13.03.1981r.

 Wystrojem budynek szkoły nawiązywał do neorenesansu, nurtu w architekturze XIX-wiecznego historyzmu nawiązującego formalnie do architektury renesansowej.

 W krajach Europy Środkowej wzorcem był przede wszystkim tzw. Renesans północny. Neorenesans osiągnął największe znaczenie między 1870 a 1890, a więc w latach budowy naszej szkoły. Wówczas formy neorenesansowe były uważane przez architektów ścisłego historyzmu za wiążące, w odróżnieniu od historyzmu romantycznego, który dopuszczał swobodną interpretację. Odwołanie do stylu historycznego odnosiło się najczęściej do elewacji – co widać na przykładzie budynku szkoły. 

 Jednak niektórzy architekci szli dalej i w projektach wnętrza pojawiać się mogły elementy sztuki starożytnej – kolumny z typowymi zwieńczeniami i głowicami oraz kopie rzeźb kultury antycznej (rzymskiej i greckiej.).

 W stylu neorenesansowym wznoszono przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej, takie jak ratusze, banki czy szkoły, jak również wiele kamienic czynszowych.

 Największy zespół architektury neorenesansowej znajduje się w Wiedniu (większa część budowli Ringu), ale i w Łodzi mamy wiele przykładów tego stylu, jak np. nasza szkoła czy też budynek urzędu miasta przy ul. Piotrkowskiej.                                                            

Charakterystyczne dla tych budynków są klucze nad oknami, zdobione kolumny oraz ozdobny gzyms tuż nad  linią dachu.

 Pod koniec września 1891 roku decyzją ówczesnych łódzkich władz oświatowych, a konkretnie Dyrekcji Szkolnej w  Łodzi  (Лодзинская  Учебная Дирекция), odbyło się w nowo wybudowanej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla około 150 uczniów, w tym 5 % wyznania mojżeszowego.                

Rada Pedagogiczna Gimnazjum w auli szkolnej – pierwszy z lewej Dyrektor Gimnazjum. Na  ścianie głównej obraz przedstawiający cara Mikołaja II a w kącie  widoczny piec kaflowy.  

 Na przeciwległej ścianie w auli była marmurowa tablica ku czci Karola Scheiblera a nad nią w owalnym stiuku umieszczone było jego alabastrowe popiersie (oryginał w muzeum w willi Herbsta).

           W sąsiedztwie szkoły niezbyt fortunnie położony był targ mięsny, który staraniem dyrektora carskiej szkoły został w 1896 r. przekształcony w Park Mikołajewski. Ulica Dzika została przemianowana na Mikołajewską. Po śmierci H. Sienkiewicza w 1916 roku nazwę parku i ulicy przemianowano na Jego cześć.

Uczniowie gimnazjum męskiego w 1905 roku aktywnie wzięli udział w walce o wprowadzenie do szkół języka polskiego. Jednym z uczniów tej szkoły był poeta Julian Tuwim. Jak podaje „Wikipedia” gimnazjum ukończył w Łodzi w 1914r. czyli mając 20 lat (urodził się w Łodzi w 1894r ). Nota bene w materiałach Miejskiego Archiwum Łódzkiego dotyczących Gimnazjum Aleksandryjskiego w wykazie kończących szkołę w 1914r  również Juliana Tuwima nie znaleziono – może uczęszczał do szkoły pod innym nazwiskiem.

W momencie wybuchu I Wojny Światowej zamknięto gimnazjum, a w budynku zaczęto organizować polskie legiony.

Podczas wojny był on wykorzystywany do celów szpitalnych. Po odzyskaniu niepodległości  w 1916 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych zarekwirowało budynek po byłym gimnazjum rosyjskim przy ul. Sienkiewicza 44 na szpital dla zakaźnie chorych i oddały we władanie Sekcji Sanitarnej Ministerstwa Wojny. Funkcjonował on do roku 1920 jako Szpital Wojskowy Zapasowy.

Staraniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz  Wydziału Szkolnictwa miasta Łodzi szpital zostaje przeniesiony a budynek przeznaczony na męską miejską szkołę średnią polską (uchwała Nr.2 z dnia 06.06.1919 Wydziału Szkolnictwa Rady Miejskiej w Łodzi).

Ze względu na konieczne prace remontowe i sanitarne (dezynfekcja całego budynku) oraz zakup niezbędnego sprzętu do funkcjonowania Wydział Szkolnictwa w grudniu 1920r przyznał szkole 10 tys. marek.

           Uroczyste otwarcie Męskiego Gimnazjum Męskiego nastąpiło w dniu 9 stycznia 1921r a porządek organizacyjny przewidywał:

  • poświęcenie lokalu szkolnego;
  • powitanie uczniów wracających z wojska;
  • poświęcenia byłego sztandaru szkolnego.

(oryginał pisma Rady Pedagogicznej z dnia 27.12.1920r.)

Uczniowie wracający z wojska na otwarciu szkoły

 Po wejściu wojsk hitlerowskich do Łodzi i zmianie nazwy miasta na Litzmanstadt szkoła znalazła się pod jurysdykcją władz niemieckich, które budynek przeznaczyły na szkołę zawodową dla dziewcząt     

„Stadtliche Berufsschule für Mädchen”.

Urządzono w niej pracownie, m.in. krawiecką i kucharską, usunięto wszystkie symbole polskości, a nawet zdobiące wnętrze posągi – rzeźby Apolla i Pallas Ateny. W auli wisiał portret wodza 3 Rzeszy. Pisze o tym Mieczysław Woźniakowski na stronach książki p.t. ”Było i tak i siak”. Ulica Sienkiewicza nosiła najpierw nazwę Schiller Strasse a później Koenig Heinrich Strasse.

Zawieruchy wojenne nie spowodowały większych szkód w budynku szkoły (zresztą jak i w całej Łodzi).

Na zdjęciu widok frontonu szkoły ze stycznia 1946r

Wycofujące się w 1916r wojska Rosyjskie, eksmisja Szpitala Wojskowego Zapasowego i dewastacja wnętrz szkoły przez okupanta hitlerowskiego  przyniosły uszczerbek jedynie w wyposażeniu w sprzęt podstawowy taki jak ławki szkolne, biurka, tablice, lampy itd. itp. Ciekawostką i nierozwiązywalną zagadką jest fakt pozostawienia w 1916r przez Rosjan portretu cara Mikołaja  II.

Portret przedstawiający cara został wykorzystany (płótno i rama) do namalowania na nim portretu Józefa Piłsudskiego. Pracę tą wykonał wychowanek szkoły Henryk Plich pod kierunkiem artystycznym prof. Ryszarda Radwańskiego a całość dekoracji w auli wykonał w 3-cią rocznicę zgonu  Naczelnika uczeń kl. I  Paweł  Świątkowski. Portret ten prawdopodobnie został zniszczony w okresie okupacji (1939-1945).  – na podstawie informacji i fotografii J.Zielińskiego.

Innym cennym obiektem, który ocalał jest alabastrowe popiersie K. Scheiblera ,oryginał którego jest obecnie własnością  Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi a eksponowane jest  w Muzeum Sztuki – Willa Herbsta (Muzeum Wnętrz Fabrykanckich). Wróciły do budynku posągi Pallas Ateny, Apolla, Dyskobola i Demeter.

Kopia popiersia Karola Scheiblera ofiarowana młodzieży szkolnej przez Stowarzyszenie Wychowanków z okazji 95 rocznicy szkoły znowu  zdobi aulę.

Budynek w swej długiej 110-cioletniej historii  wielokrotnie był remontowany i modernizowany.

  Jednym z najpoważniejszych remontów był ten zapoczątkowany przez dyrektora Woźniakowskiego a ukończony za czasów dyrektora Dębskiego (od 12.11.1955 do 07.09.1963). Elewacja całej budowli, korekty techniczne w nietypowej inwestycji jakim był kryty basen pływacki zostały ukończone we wrześniu 1963 roku, zaś uporządkowanie terenu szkoły, ogrodzenie i urządzenie boiska zakończono dopiero w 1965 roku.  Prace budowlane sprowadzały się  nie tylko do remontu istniejących pomieszczeń szkoły a także do jej rozbudowy, w ramach której otrzymała ona  kryty basen oraz nową, dużą salę gimnastyczną a także 16 pomieszczeń klasowych i kilka administracyjnych. Z tyłu istniejącego gmachu od strony gmachu galerii Biura Wystaw Artystycznych postawiono nowy budynek przylegający do szkoły, który przeznaczono na szkołę stopnia podstawowego, salę gimnastyczną i kryty basen. W czasie tej budowy i remontu uczniowie 3-ki mieli zajęcia w różnych punktach Łodzi, między innymi w Łódzkim Domu Kultury, w szkole przy al. Kościuszki no i oczywiście w remontującej się szkole. Ale to absolutnie nie przeszkadzało w aktywnym zaangażowaniu się młodzieży w prace budowlane.           

Na zdjęciu obok uczniowie klasy IXb (rocznik maturalny 1958) – na pierwszym planie Lechosław Balke, za nim Dariusz Wypustek i Andrzej Marczak.

 

Na zdjęciu obok klasa XIa (rocznik maturalny 1957)

Na terenie budowy odbywały się też zajęcia z Przysposobienia Wojskowego, które prowadził prof. Rajmund Ratajczyk.

Pierwotny gmach b. Gimnazjum Miejskiego na skutek rozbudowy kompleksu stracił kilka pomieszczeń i pod względem lokalowym nie wystarczał dla potrzeb szkoły średniej. Poza tym budynek ten, jako obiekt zabytkowy, na skutek połączenia z nowa częścią stracił wiele na swej pierwotnej wartości architektonicznej. 

Na tablicy dyskusyjne jest nazwisko autora projektu budynku (nie Markiewicz a Majewski).

Drugi poważny remont przywracający „pałacowy” wystrój szkole zainspirowany został przez dyrektora Kaczorowskiego. Gdyby nie jego starania i inicjatywa, prawdopodobnie budynek szkoły mógłby przestać istnieć w ogóle, ponieważ stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu użytkowników i groził katastrofą budowlaną. Remont przebiegał w 3 etapach. Pierwszy etap rozpoczęty w październiku 1995 roku , a zakończony w marcu 1997 roku obejmował sprawy czysto budowlane ( wymiana ścian i drewnianych stropów) oraz instalacyjne. Drugi etap, trwający od początku 1998 roku do końca 1999 roku, obejmował sprawy konserwatorskie. Dotyczyły one przywrócenia świetności głównej klatce schodowej i auli.

Odnowiono wnętrza, wymieniono okna oraz ozdobne schody i poręcze, odrestaurowano oświetlenie kładąc szczególny akcent na iluminację auli, korytarzy i klatki schodowej. Na tym etapie zajęcia szkolne odbywały

się już w macierzystym budynku przy wyłączonej z eksploatacji auli i głównej klatki schodowej. Trzeci etap, trwający następne 2 lata, obejmował remont i odnowienie elewacji budynku. Po jego zakończeniu można było mówić o przywróceniu szkole „pałacowego’ wystroju.

Również podczas tego remontu młodzież szkolna aktywnie włączyła się w jego przeprowadzenie. W czasie trwania I etapu remontu zajęcia dydaktyczne odbywały się na 3 zmiany w Szkole Podstawowej przy ulicy Wacława.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektora Marka Kaczorowskiego, kierownika technicznego Mariusza Chądzyńskiego, Rady Pedagogicznej i Stowarzyszenia Wychowanków tak poważny remont szkoły z efektem widocznym do dnia dzisiejszego, mógł być wykonany w tak stosunkowo krótkim czasie bez szkody dla procesu dydaktycznego. Finanse w głównej mierze pochodziły z Fundacji Polsko-Niemieckiej w Warszawie (50-60%) oraz z Kuratorium Oświaty i Urzędu Miasta Łodzi. Wspomnieć należy także o liście intencyjnym, dotyczącym remontu, od krewnej Karola Scheiblera – pani von Scheibler, żyjącej w Brazylii.

Nadzór nad całością remontu sprawował Wojewódzki Konserwator Zabytków, który wymagania miał bardzo wysokie, lecz finansowo remontu nie wspomógł.

          W 2010 roku kompleksowi szkolnemu III LO i Szkoły Podstawowej Nr.173 przybyło od strony parku im. H. Sienkiewicza od lat oczekiwane boisko z prawdziwego zdarzenia.

Powstałe z funduszy społecznych nowe, odpowiadające najwyższym standardom, wielofunkcyjne boisko szkolne.

 

Widok budynku szkoły z 1891r od strony obecnego parku im. H. Sienkiewicza, gdzie na miejscu widocznej kępy drzew powstało nowe boisko.